Szybkie i niezawodne przesyłki kurierskie

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz informacji o doręczeniu i losach swojej przesyłki lub dowiedzieć się jak wysłać i zapakować paczkę napisz do nas. Z przyjemnością odpowiemy również na inne pytania z Twojej strony.


I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez Zleceniobiorcę-firmę P.H.U. MWM Marta Jaworska, Dowbora-Muśnickiego 38/4, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, NIP 928-185-18-80, usług odbioru i przewozu paczek na rzecz swoich klientów zwanych dalej Zleceniodawcami.
 2. Zleceniobiorca wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie paczek samodzielnie lub przy operatorów zewnętrznych, z którymi ma podpisane stosowne umowy.
 3. Zlecenie Operatorowi zewnętrznemu firmie General Logistics Systems Poland. Sp. Z o. zwanej dalej GLS wykonania usługi transportu paczek jest równoznaczne z akceptacją przez zleceniodawcę postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika: https://gls-group.com/PL/pl/regulamin/
 4. Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.paczkidoholandii.pl, bądź e-mailowego oraz dokonanie płatności przez nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu, zasad pakowania oraz cennika stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usługi chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

II. Zamawianie usługi

 1. Z usług świadczonych przez zleceniobiorcę korzystać mogą wszystkie podmioty, bez konieczności rejestracji na stronie internetowej www.paczkidoholandii.pl
 2. W celu zlecenia realizacji usługi transportowej klient wypełnia formularz "Wyślij paczkę" dostępny na stronie internetowej http://www.paczkadoholandii.com/.
 3. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem platformy Transferuj.pl w momencie składania zamówienia, tradycyjnym przelewem.
 4. Zlecenie jest przyjęte do realizacji dopiero po zapłacie oraz po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia. Jeżeli płatność jest dokonywana tradycyjnym przelewem lub w Euro klient zobowiązany jest dodatkowo przesłać potwierdzenie przelewu na maila

III. Pakowanie

 1. Bryła paczki powinna być jednolita i w kształcie sześcianu. Zakres usług podstawowych firmy P.H.U. MWM Marta Jaworska obejmuje transport przesyłek o wadze nie przekraczającej 30 kg. Oraz ograniczenia gabarytowe – obwód paczki 300cm.
 2. Maksymalna długość przesyłki nie może przekraczać 200cm. Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekraczać 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki: 2x szerokość + 2x długość + wysokość = max. 300 cm
 3. Przyjmowanie paczek ponadgabarytowych oraz w przedziale 30g-50kg jest możliwe tylko po konsultacji telefonicznej lub mailowej. Cena takiej paczki jest uzgadniana indywidualnie.
 4. Opakowanie przesyłki powinno między innymi: być odpowiednio zamknięte oraz skutecznie zabezpieczone przed otwarciem; odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn. być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka polietylenowa); uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. P.H.U. MWM Marta Jaworska nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

IV. Organizacja przyjmowania i doręczania paczek

  Odbiór paczek:
  - Odbiór paczek od zleceniodawców odbywa się poprzez firmę zewnętrzną GLS
  - Zleceniodawca jest zobowiązany w formularzu zgłoszeniowym określić datę odbioru paczki.
  - Zlecenie odbioru paczki w dniu następnym jest możliwe tylko po wypełnieniu formularza do godziny 18stej.
  - Odbiór paczki od klienta, który odbędzie się w piątek i w niektórych przypadkach w czwartek zostanie doręczony w Holandii operatorem zewnętrznym lub w następnym terminie wysyłki paczek transportem własnym.
  - Po zleceniu odbioru paczki zleceniodawca dostaje informację mailową o numerze paczki oraz numerze telefonu do najbliższej placówki firmy kurierskiej

  Przesyłki odbierane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Możliwe jest umówienie się telefoniczne na inną konkretną godzinę z kurierem jednak leży to w gestii osoby wysyłającej.

  Przedmioty które P.H.U. MWM Marta Jaworska jak i operator zewnętrzny nie transportuje:

  - wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe lub inne objęte akcyzą w kraju docelowym;
  - rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
  - narkotyki lub leki i środki psychotropowe- przesyłka zawierają żywe rośliny i zwierzęta;
  - zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
  - przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  - przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
  - dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
  - przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
  - przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
  - przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;

  W uzasadnionych okolicznościach P.H.U. MWM Marta Jaworska może żądać otwarcia przesyłki przyjmowanej do przewozu w celu sprawdzenia jej zawartości.
  W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych postanowień P.H.U. MWM Marta Jaworska może żądać zapłatę za wykonaną usługę w kwocie 4000zł lub 1000Euro oraz skieruję sprawę do organów ścigania.

  P.H.U. MWM Marta Jaworska nie odpowiada za opóźnienia odbioru paczek od klienta poprzez operatora zewnętrznego.

  Dostarczanie paczek oraz terminy:
  Doręczanie paczek poprzez transport własny odbywa się na weekend.

  Wysyłka paczek poprzez firmę GLS odbywa się w piątki a doręczenie we wtorki i środy P.H.U. MWM Marta Jaworska zastrzega sobie prawo wyboru możliwości dostarczenia paczki pomiędzy transportem własnym a firmą zewnętrzną.

  Jak to działa:

  Zleceniobiorca zobowiązuję się przed dostawą transportem własnym poinformować odbiorcę telefonicznie (sms) o terminie i przedziale godzinowym doręczenia paczki.
  Kurier dostarczający paczkę jest zobowiązany sprawdzić tożsamość odbiorcy i porównać z tym co jest na paczce. Odbiorca lub osoba, która jest pod wskazanym adresem odbioru jest zobowiązana do okazania dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem.
  Odbiorca lub osoba, która jest pod wskazanym adresem odbioru kwituję odbiór na liście doręczeń czytelnym podpisem.
  Kurier dostarczający paczkę spisuję serię i numer dowodu tożsamości pod podpisem na liście doręczeń.
  Doręczanie paczek przez operatora zewnętrznego odbywa się na podstawie regulaminu tej firmy.

V. Zwroty

  W przypadku, gdy dostarczenie przesyłki nie będzie możliwe z przyczyn niezawinionych przez zleceniobiorcę, zleceniodawca zostanie o tym fakcie poinformowany.Zwroty przesyłek następują zgodnie z regulaminem Kuriera wybranego przez Zleceniodawcę do przewozu przesyłki. Zwrot paczki następuje po wcześniejszej zapłacie przez zleceniodawcę.

VI. Odpowiedzialność zleceniobiorcy i reklamacje

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji są odbiorca, lub zleceniodawca.
 2. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnej reklamacji, zawierającą kwotę wysuwanego roszczenia oraz powód przesyłanej reklamacji, a także przestanie dokumentów potwierdzających korzystanie z usług.
 3. P.H.U. MWM Marta Jaworska ponosi odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy bezspornie z jego winy nastąpiła utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 20dni roboczych. Zleceniodawca zostanie poinformowany o decyzji mailowo.